Horní rybník

Jan 31, 2021 | Čtení přes týden

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského rybníku. O radimské rybniční soustavě jsem se už v Živé kronice několikrát zmiňoval, ale tento obrázek nám pomůže si o tomto kusu, dnes již zaniklé historie, udělat daleko lepší představu.

Díky své poloze, dávala Radim příhodné podmínky pro život. Hlavním zdrojem obživy byla dříve hlavně řeka Výrovka. Ve vrcholném středověku, zvláště za vlády Jiřího z Poděbrad, se ve středním polabí začala intenzivně budovat rybniční soustava. V Radimi tomu nebylo jinak. Ostatně už ty nestarší záznamy hovoří o mlýnech, které v Radimi klapaly snad od pradávna. K mlýnům bylo zapotřebí regulovat tok Výrovky.

Podle dochovaných map jsem byl schopen určit čtyři velké radimské rybníky. Jeden býval v Chroustově, druhý u zámku v místě dnešního sportovního areálu a další dva po proudu řeky. Napravo, směrem k Dobřichovu tam kde dnes stojí čistička odpadních vod, býval tzv. Dolní rybník a nalevo po směru toku, směrem na Pečky se rozkládal náš největší rybník, který nesl jméno Horní.

Kdy přesně byly rybníky založeny nevíme, ale podle nepřímých důkazů můžeme usuzovat na období kolem roku 1450. Jejich zánik byl postupný. Časem se rybníky zanášely a přestávaly tak plnit svojí funkci. K radikálnímu úbytku rybníků v našem regionu došlo v první polovině 19. století, zřejmě kolem roku 1840. Důvodem byla radikální změna v zemědělství. Rychlý přírustek obyvatelstva už nestačil pokrývat samotný rybolov. Rybníky byly vysoušeny a na jejich místě se nejprve nechala růst pastvina pro koně a dobytek. Když se pozemky dostatečně vysušily, zoraly se na pole.

Náš Horní rybník měl po svém obvodu téměř 3 km a rozlohu skoro 50 ha. Jeho poloha je krásně vidět na mapě z prvního vojenského mapování. Na jižní straně rybník kopíroval tok Výrovky, tehdy ještě v jejím mělkém přirozeném korytu. U Peček byla mohutná rybniční hráz, které měla ve svém středu propust. Její koruna je stále ještě rozeznatelná na družicovém skenování zemského povrchu. Ostatně její poslední fragment je ještě dnes vidět pod pečeckým mlýnem. Hráz potom pokračovala až k mlýskému náhonu, který tehdy nebyl uměle napřímen. Ze západní strany procházela kolem rybníku cesta z Radimi do Peček. Cesta nešla přímo, tak jako dnešní silnice, ale za mostem kopírovala řeku a až u rybníka se oddělila a rybník obešla až za mlýn na křížení s cestou do Tatec. I přes intezivní, už téměř dvěstě let trvající zemědělskou činost, je průběh této cesty dodnes také částečně rozeznatelný na družicovém snímku. V kronikách je cesta popisovaná jako dosti blátivá a s velkými břehy. Zcela náhodou se mi podařilo získat unikátní fotografii, na které je její část vidět. Rybník se napájal ze tří zdrojů. Jeden šel zřejmě z mlýnského náhonu přes bažantnici, druhý přítok byl vyveden taktéž z mlýnského náhonu kousek před tateckou cestou. Třetí a zřejmě hlavní přítok byl zajištěn, dnes již zaniklým náhonem, který byl vyveden přímo z Výrovky někde u mostu na Pečky. Z kronik víme, že se do tohoto rybníku ročně nasazovalo až 2.500 kaprů a na 30 štik. Podle reliéfu terénu se dá odhadnou, že rybník u hráze mohl mít hloubku až 5 metrů.

Voda je život, voda je obživa, voda může dobrý sluha i zlý pán. To vše Radim zažila. Velké rybníky u nás byly a sloužily přes 400 let. Tento článek je určeň k jejich poctě.

první mapování z konce 18. století – Horní a Dolní rybník
laserové zaměření povrchu – v červeném hráz, v zeleném průběh staré cesty
stará cesta do Peček

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...